Sunday, 11 December 2011

VIDEO PERGERAKAN HAIWAN

HAIWAN (KSSR)

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGITAHUN 1 2011

TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
KPS/KMS/KBKK
HAIWAN
3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita .
Murid boleh :

3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.

3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.

3.2.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara   tidak menganiaya haiwan .
KPS
-             Memerhati,
-             Berkomunikasi

SS dan NM
-             Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
             Baik hati dan penyayang. 


KBKK
        Menghubungkaitkan

DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1 (KSSR)

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 2011
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
KPS/KMS/KBKK
BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.


Murid boleh:
1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan,bernafas, bergerak, membesar dan membiak
KPS
memerhati
mengelas
mengukur menggunakan nombor
mentafsir data
menggunakan perhubungan ruang dan masa
KMS
Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat
Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul.
KBKK
menghubungkaitkan
mencirikan
mengumpulkan dan mengelaskan
SS dan NM
menghargai kesimbangan alam semulajadi.
Berfikir secara rasional
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

CIRI-CIRI BENDA HIDUP

a. Benda hidup memerlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.Sunday, 20 November 2011

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BESTARI

1.Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif
Kolaboratif membawa makna muafakat dan pemuafakatan antara seorang guru
dengan guru yang lain, antara guru dengan pelajar, ataupun antara guru dengan
pentadbir. Konsep pembelajaran kolaboratif pula berasaskan kepada idea
bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial iaitu melalui perbincangan
atau komunikasi fizikal. Bagaimana pun tidak wujud pergantungan atau kontrak
dalam kolaborasi bersama dan hasil pembelajaran adalah dapatan secara
individu. Kaedah ini juga tidak memerlukan pemantauan guru ataupun struktur
tertentu. Berbeza dengan konsep kooperatif yang berteraskan pasukan kecil
yang memainkan peranan membantu ahli kumpulan agar hasilan dapat dikongsi
bersama. Kaedah kooperatif memerlukan pergantungan positif setiap ahli dan
peranan guru sebagai fasilitator dalam menstruktur dan memantau aktiviti
pasukan mencapai objektif.
2. Kontekstual
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi
kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam
pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang
melibatkan aktivitiha n d s-onmi nd s-o n. Murid yang melalui kaedah
pembelajaran secara kontekstual berupaya mengaitkan apa yang dipelajari dan
mengaplikasikannya kepada situasi lain.

3. Generatif
Pembelajaran generatif mengutamakan proses pembelajaran melalui penjanaan
idea baru berlandaskan pengetahuan sedia ada iaitu menjurus kepada pemikiran
yang menggunakan metafora dan analogi. Strategi ini membantu pelajar
menyelesaikan masalah secara kreatif dengan menggunakan idea asli atau unik.
 4.Metakognitif
Metakognitif ialah kesedaran tentang elemen yang diketahui dan apa yang tidak
diketahui. Strategi Metakognitif menitik beratkan cara untuk meningkatkan
kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila
kesedaran ini wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya melalui proses
merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari. Murid boleh
menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui
proses yang berikut:
Merancang apa yang hendak dipelajari.
Memantau kemajuan pembelajaran diri.
Menilai apa yang dipelajari 
 
5. Mediatif
Dalam strategi mediatif, pelajar akan belajar melalui interaksi yang dirancang
oleh guru yang menjurus kepada konsep menolong pelajar mengaplikasikan
pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
mengenalpasti andaian, menilai kebenaran andaian, keputusan dan hipotesis.
Lazimnya guru menggalakkan murid-murid memberikan pendapat masing-
masing melalui pendekatan berikut;
 • perbincangan terbuka
 • pencapaian konsep
 • pembinaan konsep
 • inkuiri

KAEDAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUALAPAKAH yang dimaksudkan dengan kontekstual dan apalah pula keistimewaan kaedah kontekstual?
 Kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con = with + textum = woven) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian.
Secara umum, kontekstual membawa pengertian:
 1. Yang berkenaan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks.
 2. Yang membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful).
Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka.
Kebanyakan pelajar di sekolah tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan.
Ini berlaku oleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untuk pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan (iaitu kaedah syarahan yang abstrak), namun mereka amat perlu memahami konsep itu untuk memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja.
Secara lazimnya, pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah.
Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedah-kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas.
Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri (dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri).
pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna.
terbentuk daripada pemahaman ini, teori pembelajaran kontekstual tertumpu pada aspek pelbagai bagi mana-mana persekitaran pembelajaran, sama ada dalam bilik darjah, dalam makmal, dalam makmal komputer, tampat atau lokasi kerja, atau di ladang tanaman.
Ia menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial, fizikal, psikologikal, ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.
Dalam persekitaran sedemikian, pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata.
Konsep dihayati melalui proses penemuan, pengukuhan dan menghubungkaitkan.
Contohnya, pelajar yang mengikuti satu pelajaran Fizik berkenaan tajuk Pengkonduksian Terma mungkin mengukur bagaimana kualiti dan amaun bahan pendebat bangunan mempengaruhi jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyejuk atau memanaskan bangunan itu.
Satu kelas Biologi atau Kimia mungkin sedang mempelajari konsep saintifik asas dengan mempelajari penyebaran AIDS atau cara bagaimana peladang menghadapi dan menyumbang kepada kemerosotan persekitaran.
Pengajaran-pembelajaran kontekstual merupakan satu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat dan pekerja.

KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF

Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah:
 1. saling bergantung antara satu sama lain secara positif,
 2. saling berinteraksi secara bersemuka,
 3. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri,
 4. kemahiran koperatif, dan
 5. pemprosesan kumpulan
Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan.
Beberapa cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, misalnya Jigsaw, TGT (teams-games-tournaments), STAD (Students Teams- Achievement Division), Belajar Bersama (Learning together), Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads), dan Meja Bulat (Round Table).
Pengajaran sebaya memainkan peranan yang sangat penting menurut cara Jigsaw. Dalam cara ini, pembahagian tuigas diagihkan di kalangan murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Bahan pembelajaran dipecahkan kepada topik-topik kecil. Setiap murid diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Setelah menguasai topik kecil sendiri, murid akan mengajar rakan-rakan lain dalam kumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. Selepas itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyempurnakan tugasan yang diberi. Jigsaw merupakan cara pengajaran berpusatkan murid. Kemungkinan besar bahan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea.
Pembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme.